O Nas

Kim jesteśmy

Firma Pilier jest spółką cywilną o charakterze rodzinnym. Została założona w 1999 roku w Zabrzu przy ul. Sobieskiego 10 przez obecnych właścicieli Mirosławę i Marka Kałuża. Od samego początku zajmowała się ubezpieczeniami majątkowymi w sektorze mieszkaniowym i komunikacyjnymi. Początkowo Pilier współpracował z KU Filar SA , na zasadach wyłączności, z czasem sukcesywnie rozszerzając współpracę o kolejne zakłady ubezpieczeń, mając ich obecnie w portfelu ponad 18 i rozszerzając portfel oferowanych ubezpieczeń.

Co oferujemy

W 2005 roku siedziba firmy została przeniesiona do Katowic, do obecnie zajmowanych pomieszczeń.
Firmę tworzy kilku pracowników i współpracowników, z wieloletnim doświadczeniem, odpowiednią wiedzą i o wyjątkowym profesjonalizmie. Oferujemy pełną gamę ubezpieczeń od komunikacyjnych i majątkowych zaczynając , a kończąc na ubezpieczeniach na życie. Każdy klient indywidualny , czy firma otrzymają ofertę ubezpieczeniową z kilku zakładów ubezpieczeń .

Nasza propozycja

Pomagamy firmom kompleksowo, w zarządzaniu ubezpieczeniami majątkowymi, finansowymi, czy ubezpieczeniami pracowniczymi lub flotą pojazdów i przy likwidacji szkody nadzorujemy proces likwidacji w zakładach ubezpieczeń.
Jeśli masz z kolei problem z likwidacją szkody wystarczy się zwrócić do współwłaściciela multiagencji, rzeczoznawcy motoryzacyjnego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot w Katowicach, Biegłego Sądowego,– Marka Kałuża. Postara się zawsze pomóc i podejmie się każdego wyzwania, czy to wyceniając pojazd, czy wyliczając koszty naprawy, a czasami dokonując wyceny nietypowego pojazdu na rynku.

Nasi Partnerzy

Pracownicy

Lidia kierownik biura


Klaudia


Katarzyna

Wstęp

Obsługujemy kilka tysięcy klientów rocznie. Specjalizujemy się w dobieraniu najkorzystniejszych ubezpieczeń, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm.
Specjalizujemy się w sprzedaży następujących ubezpieczeń:
Odpowiedzialności Cywilnej
Komunikacyjne
Finansowe
Transportowe
Zdrowotne
Majątkowe
Turystyczne
Indywidualne na życie
Od utraty dochodu
Starannie śledzimy ofertę towarzystw ubezpieczeniowych jakie posiadają, w szczególności jeśli dotyczy to ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie tanie ubezpieczenie OC, dzięki temu nie musisz już szukać niskiej stawki za ubezpieczenie OC i AC, wystarczy że zwrócisz się do nas i obliczymy Twoją składkę i na pewno będzie to tanie ubezpieczenie z jak najszerszą ochroną.
Wypowiadamy umowy z poprzednich zakładów ubezpieczeń, przenosimy zniżki z poprzednich zakładów ubezpieczeń, negocjujemy oferty, przypominamy o zbliżających się ratach oraz kończących się polisach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i podamy też najkorzystniejsze stawki na kolejny rok.
Już nie musisz szukać! Wszystkie sprawy załatwisz osobiście w jednym miejscu, w sympatycznej atmosferze oraz profesjonalnej obsłudze.
Zapraszamy do naszego biura w Katowicach

Wybrane zagadnienia

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia, jego przedmiot oraz minimalną sumę gwarancyjną wynoszącą 50 000 euro została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Jeżeli zarządca wykonuje swoją pracę przy pomocy osób trzecich, które działają pod jego nadzorem, ich działania również podlegają ochronie.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

 • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

W naszej multiagencji za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

 • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
 • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.
 • przewóz sprzętu elektronicznego,
 • przewóz leków,
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jaki i w ruchu międzynarodowym, konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy , przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim.
 

 • Ubezpieczenie Kabotażu – zarobkowego transportu ładunków na obszarze tego samego państwa pojazdem zarejestrowanym w innym kraju. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, na terenie, którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna oraz limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest taka sama jak dla OCP w międzynarodowym ruchu drogowym.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, będącymi wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji. Ubezpieczenie pokrywa roszczenia ze strony właściciela ładunku lub zleceniodawcy w zakresie określonym w umowie. Jest to ubezpieczenie, które przewoźnik musi obligatoryjnie wykupić, chcąc ubiegać się o licencję spedytora zawodowego według właściwej ustawy.

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Można nim objąć towar przewożony zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia, niezależnie czy przewozimy go samodzielnie czy korzystamy z zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym. Nie ma także znaczenie czy nasze ubezpieczone mienie jest nowe czy używane.
Zakres ubezpieczenia Cargo zależy od jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego. Mienie jest chronione od wybranych zdarzeń, m.in.:

 • zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe),
 • wypadek środka transportu,
 • rozbój,
 • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,
 • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU).

Ubezpieczenie Cargo gwarantuje, że nasz towar będzie chroniony do pełnej wartości sumy ubezpieczenia czego nie obejmuje OC przewoźnika. Często przewoźnik nie odpowiada za szkody, które są związane z transportem lub ogranicza odpowiedzialność tylko do wysokości wartości rzeczywistej przesyłki.
O odpowiedzialności przewoźnika możemy mówić jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem świadczącym usługi przewozowe. Ubezpieczeniem Cargo natomiast, można objąć towar przewożony własnymi lub wynajętymi środkami transportu.

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, udokumentowaną księgami handlowymi lub księgami przychodów i rozchodów. W naszej multiagencji możemy ubezpieczyć również wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.
Ochrona ubezpieczeniowa firm może obejmować ryzyka:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • all risks,
 • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,

Ponadto, mamy możliwość rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

Ubezpieczenie wspólnot dotyczy majątku, jaki posiadają czyli budynki i ich wyposażenie od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować ryzyka:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • OC z tytułu posiadania mienia,

Kary za brak OC

Wraz ze wzrostem inflacji i płacy minimalnej odpowiednio wyższe są także kary za brak OC. Nie powinno to dziwić, zwłaszcza że taką tendencję obserwujemy już od wielu lat. Celem porównania proporcji wzrostu obserwowanej z biegiem lat przypominam jednak: Pełne opłaty karne wynosiły do tej pory:

 • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku samochodów osobowych – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia,
 • w przypadku pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Wpływ na wzrost składki zawsze ma zmiana wysokości płacy minimalnej (opłaty karne są ustalane proporcjonalnie do otrzymanego wynagrodzenia).
Kary za brak OC – ile wynoszą w 2023 roku?
Nowe kary za brak ważnej polisy OC obowiązują od 1 stycznia 2023 r., a kolejne od 1 lipca 2023 r.
UFG może nałożyć jednak karę za brak polisy tylko za okres bez OC w roku dokonanej kontroli. Za poprzednie lata nie poniesiesz żadnych sankcji. W przypadku aut osobowych maksymalna kara za brak polisy OC wynosi 200 proc. płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2023 roku w pierwszym półroczu najwyższa kara wyniesie 6980 zł, a w drugiej połowie roku – 7200 zł.
W 2023 r. wysokość kary za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wynosi: w okresie styczeń – czerwiec od 1400 zł do 6980 zł oraz lipiec – grudzień od 1440 zł do 7200 zł.

Kontakt


  Znajdziesz nas pod adresem
  40-216 Katowice, Karpacka 5


  tel/fax

  (32) 314 13 17
  (32) 203 97 67


  Telefon komórkowy

  608 486 367
  602 773 719
  604 601 210